Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Ładowanie samochodów elektrycznych we wspólnocie mieszkaniowej

Ładowanie samochodów elektrycznych we wspólnocie mieszkaniowej

12

12.2023

W dobie rosnącej popularności samochodów elektrycznych, wspólnoty mieszkaniowe stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych realiów. Jednym z kluczowych aspektów jest możliwość ładowania tych pojazdów.

W tym artykule przyjrzymy się regulacjom prawnym i praktycznym aspektom instalacji punktów ładowania EV w budynkach mieszkalnych.

Prawo Unii Europejskiej i polskie regulacje dotyczące ładowania samochodów elektrycznych

Zgodnie z dyrektywą UE 2018/844, nowo projektowane budynki niemieszkalne i mieszkalne z więcej niż dziesięcioma miejscami parkingowymi muszą zapewnić infrastrukturę do instalacji punktów ładowania EV.

Dzięki nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2 grudnia 2021 r., proces uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na montaż gniazda do ładowania EV stał się prosty i przejrzysty. Zgodnie z ustawą w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku.

Proces uzyskania zgody wspólnoty na montaż gniazda ładowania EV

  • Złożenie Wniosku: Osoba zainteresowana instalacją punktu ładowania EV w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna złożyć wniosek do zarządu wspólnoty lub zarządcy, dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak oświadczenia o pokryciu kosztów instalacji oraz posiadaniu tytułu prawnego do lokalu.
  • Ekspertyza Techniczna: Zarząd wspólnoty lub zarządca ma obowiązek, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, zlecić sporządzenie ekspertyzy technicznej, aby ocenić możliwość instalacji punktu ładowania. Koszty ekspertyzy ponosi wnioskodawca.
  • Decyzja: Po otrzymaniu ekspertyzy, zarząd lub zarządca ma kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku braku decyzji w tym terminie, wnioskodawca może przystąpić do instalacji punktu ładowania, o ile pokryje wszystkie związane z tym koszty.
  • Instalacja Urządzeń Pomiarowo-Rozliczeniowych: Po instalacji punktu ładowania, operator systemu dystrybucyjnego zainstaluje odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy do opomiarowania pobieranej energii elektrycznej.

Ważne aspekty do rozważenia:

  • Zgoda wspólnoty: Instalacja punktu ładowania wymaga zgody zarządu wspólnoty lub zarządcy. Jeśli moc instalacji jest mniejsza niż 11 kW, decyzja ta należy do zakresu zwykłego zarządu.
  • Koszty instalacji: Wszelkie koszty instalacji punktu ładowania, w tym zakupu i montażu, pokrywa wnioskodawca.
  • Zgodność z przepisami: Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym
    z wymogami bezpieczeństwa pożarowego i technicznymi parametrami instalacji elektrycznej budynku.
  • Specyfika budynków zabytkowych: W przypadku budynków zabytkowych wymagana jest dodatkowa zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podsumowanie

Instalacja punktów ładowania EV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest procesem, który wymaga współpracy między wnioskodawcami a zarządem wspólnoty. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i transparentna komunikacja są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia tej innowacji. Wspólnoty mieszkaniowe powinny być przygotowane na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania EV, aby sprostać wyzwaniom przyszłości

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.