Skip to main content
Aktualności

Obowiązki zarządcy nieruchomości (Warszawa) w zakresie prowadzenia dokumentacji.

By 23 września 20229 stycznia, 2023No Comments

Zgodnie z prawem zarządcy budynków obowiązani są prowadzić i przechowywać dokumentację
w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Wraz z przejęciem nieruchomości zarządca ma obowiązek sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji.

Ustawa o własności lokali nie precyzuje co powinien zawierać protokół przejęcia nieruchomości, jednak w interesie wspólnoty mieszkaniowej jest, żeby był on jak najbardziej szczegółowy. Protokół przejęcia nieruchomości można podzielić na część dotyczącą samej nieruchomości, jak i część dotyczącą dokumentacji nieruchomości.

Na dokumentację techniczną składają się w szczególności:

  • dokumentacja budowlana,
  • dokumentacja powykonawcza,
  • książka obiektu budowlanego.

Najczęstszym brakiem w dokumentacji wspólnot mieszkaniowych jest dokumentacja budowy, na którą składa się między innymi decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów i operaty geodezyjne. Pomimo ustawowego obowiązku, deweloperzy najczęściej ograniczają się do przekazania dokumentacji powykonawczej.

W razie braków w dokumentacji technicznej obowiązek podjęcia czynności zmierzających do jej opracowania lub aktualizacji spoczywa na zarządcy nieruchomości. Warszawa posiada bogatą ofertę firm wykazujących się odpowiednimi uprawnieniami do wykonania takiego zlecenia, jednak koszt odtworzenia takiej dokumentacji – w zależności od braków – może być znaczny. Koszty opracowania lub aktualizacji w takim przypadku leży po stronie dotychczasowego właściciela nieruchomości, jeśli ostatni lokal nie został wyodrębniony, a po wyodrębnieniu ostatniego lokalu  –  do wszystkich właścicieli lokali w częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

Co oczywiste: zarządcy budynków mają także obowiązek prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Wypełniając ustawowy obowiązek zarządcy nieruchomości powinni posiłkować się przede wszystkim księgami wieczystymi prowadzonymi dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy Warszawa – Mokotów.

Żeby zaoszczędzić wspólnocie problemów i dużych kosztów, protokolarne przejęcie nieruchomości i dokumentacji wraz z dalszym jej prowadzeniem warto powierzyć tylko kompetentnemu zarządcy budynków znającemu regulacje prawne w tym zakresie. W FILARIO wiemy jak to robić i odciążymy Cię z tego obowiązku.