Skip to main content
Aktualności

Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

By 23 września 202216 stycznia, 2023No Comments

Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych przez rachunek bankowy

Obowiązek prowadzenia rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego ma służyć przejrzystości finansów wspólnoty i umożliwić sprawowanie kontroli przez członków wspólnoty mieszkaniowej.
W doktrynie panuje zgodny pogląd, że właścicielem rachunku bankowego, za którego pośrednictwem dokonywanie są wszelkie rozliczenia jest wspólnota mieszkaniowa.

Roczne sprawozdanie

Do rozliczenia wspólnot mieszkaniowych można bez wątpienia zakwalifikować roczne sprawozdanie
z działalności zarządu. W doktrynie i judykaturze utarł się pogląd, że właściwe sprawozdanie zarządu powinno zawierać w sobie część opisową i część dotyczącą finansów wspólnoty. Część finansowa obejmuje rozliczanie wspólnot mieszkaniowych sensu stricto. Przepisy nie precyzują formy, ani treści takiego sprawozdania. Wydaje się zatem, że w tym przypadku (jak i w każdym innym) najwłaściwsze jest zachowanie „zdrowego rozsądku”. Forma ustna była zbyt liberalna, zaś zbyt rozbudowana forma byłaby nieczytelna i niezrozumiała dla większości właścicieli. Dlatego forma pisemna sprawozdania finansowego z rozbiciem wynikającym z przyjętego w danej wspólnocie sposobu pozaksięgowej ewidencji kosztów będzie dla rozliczenia wspólnot mieszkaniowych wystarczająca. Zdecydowanie kwestia formy i treści sprawozdania finansowego powinna być przedmiotem jednej z pierwszych uchwał w nowopowstałej wspólnocie.

Rozliczenia wspólnoty mieszkaniowych z Urzędem Skarbowy

W świetle prawa podatkowego wspólnoty mieszkaniowe kwalifikowane są jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W związku z tym, na mocy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Jednak – co bardzo istotne – zwolnione od podatku CIT (skrót od ang. Corporate Income Tax) są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Na potrzeby obliczenia podatku CIT rozliczanie wspólnot mieszkaniowych powinno odbywać się odrębnie dla przychodów na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i dla innych przychodów oraz odrębnie dla kosztów związanych z tymi przychodami.