Skip to main content
Aktualności

Obowiązki zarządcy nieruchomości

By 20 września 202225 stycznia, 2023No Comments

Na obowiązki zarządcy nieruchomości składa się podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

  1. właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  2. bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  3. właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
  4. bieżące administrowanie nieruchomością;
  5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

W myśl Ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązki zarządcy nieruchomości powinny zostać szczegółowo określone w umowie o zarządzanie nieruchomością. Umowa ta wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.